ปรึกษาหารือ

  • BY iPopnews

Posted: 29 June 2018ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะฯ ในโอกาสเข้าปรึกษาหารือ เรื่องการเลือกที่ตั้งที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ สาขาสวนดอกแห่งใหม่ ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่