ก.ท่องเที่ยวและกีฬา จัดประชาสัมพันธ์และรณรงค์ สร้างความรับรู้ถึงภัยของการค้ามนุษย์ที่แอบแฝงมากับการท่องเที่ยว

  • BY iPopnews

Posted: 01 June 2018

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดโครงการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ เพื่อการสร้างความรับรู้ถึงภัยของการค้ามนุษย์ที่แอบแฝงมากับการท่องเที่ยว ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โดยมี คุณปราณปริยา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน พ.ต.อ.พัลลภ สุภิญโญ ผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว, คุณพรชัย จิตนวเสถียร กรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวเขตอารยธรรมล้านนา อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่และอดีตนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ และ คุณวีรวรรณ มอสบี้ ผู้ก่อตั้งโครงการฮัก เพื่อช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์คนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลนักต่อสู้ด้านการค้ามนุษย์หรือ TIP จาก รัฐบาลสหรัฐอเมริกาประจำปี ค.ศ.2017 ที่กรุงวอชิงตัน ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาครั้งนี้ ภายหลังจบการสัมมนา มีการจัดขบวนเดินรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ เพื่อสร้างการรับรู้ถึงภัยการค้ามนุษย์ที่แอบแฝงมากับการท่องเที่ยวบริเวณถนนนิมมานเหมินทร์ อีกด้วย
 
การต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเทศไทยถึงเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลให้ความสำคัญ รัฐบาลจึงมีมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขอย่างเร่งด่วน และมีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2560 ตลอดจนมีการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฉบับที่ 2 (2560 - 2564) ที่ให้ความสำคัญยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 5 ด้านได้แก่ 1.ด้านการพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน 2.ด้านการดำเนินคดี 3.ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ 4.ด้านการป้องกัน 5.ด้านการพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
 
ปัจจุบันการต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทยมีความร่วมมือระหว่างประเทศ ในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในกรอบสหประชาชาติ และได้ขยายความร่วมมือแบบบูรณาการอย่างครอบคลุม รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและความร่วมมือในกรอบภูมิภาค ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ต้องดำเนินการด้านมาตรฐานการท่องเที่ยวให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ประเทศไทยจึงอยู่ในสายตาของชาวโลกและต้องยึดหลักสากลในการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีสันติไมตรี